Follow us on social

【玩盡大阪環球影城】一日玩足11樣!大阪環球影城有咩攻略?全新Mario園區!仲有萬聖節Halloween特別活動🎃

大家去環球影城最盡玩到幾多款設施? 相信一般人通常都係玩到三四樣,但我哋盡做團隊係非一般架!竟然可以喺12個鐘入面玩到11樣設施!!下次跟我哋攻略去玩啦!

日本特備節目 一連四個星期六!
食盡大阪 –》
https://youtu.be/SJsFbayELsM
玩盡大阪-》
https://youtu.be/OYDtFvpYrp8

\\ 盡做 · HAPPY星期二 · 約定你 // 生活需要盡一點,一齊以最盡方式發掘香港另一面,挑戰極限、直視恐懼,重拾青春熱血❤️‍🔥!
🔆精彩重溫🔆
最盡方式食海鮮(上)
https://youtu.be/S7sOeeOVEYQ
最盡方式撐港產片
https://bit.ly/3Ridpl4
最盡方式做貓奴
https://bit.ly/3RXDtlG