Follow us on social

香港歷年男子組合 外國人中意邊隊? 竟然有一隊大比數勝出?!

今集街訪,我哋問咗外國人中意邊隊男子組合,有人大讚「佢哋好靚仔!」「佢哋望落去好開心!」仲聽埋佢哋嘅歌。連外國人都話好聽,究竟「佢哋」係邊個?我哋一於睇吓啦!