Follow us on social

【巴迷結構解剖】點解巴士迷衝出馬路影車?係咪患亞氏保加症? 新加坡巴士車主Dennis為「巴膠」平反 愛上巴士為填補家庭創傷 感恩巴迷朋友陪伴走過低谷 自豪道「愛巴士無罪!」

【🚍巴迷盡訴心中情🚍】

上集大家聽過巴迷Dennis買新加坡🇸🇬巴士🚌嘅瘋狂往事,可能好多人都會好奇,點解呢個人會咁愛巴士💕?

今集,主持人Kayan(aka撫心自問曾經取笑過巴士迷,以及被一秒讀懂屋企🏠住邊嘅 @yipyn )帶埋連登討論區💬對於巴士迷嘅一大堆偏見,正面抽擊Dennis!

究竟巴士迷點睇網民話佢哋係亞氏保加?
巴士有乜好影📸?
點解要衝出馬路影🤳🏻?
Dennis又點解會入坑?

以上問題,睇今集就有答案!!!