Follow us on social

搜尋結果: #鐵路迷

【🚍巴迷盡訴心中情🚍】 上集大家聽過巴迷Dennis買新加坡🇸🇬巴士🚌嘅瘋狂往事,可能好多人都會好奇,點解呢個人會咁愛巴士💕? 今集,主持人Kayan(aka撫心自問曾經取笑過巴士迷,以及被一秒讀懂屋企🏠住邊嘅 @yipyn )帶埋連登討論區💬對於巴士迷嘅一大堆偏見,正面抽擊Dennis! 究竟巴士迷點睇網民話佢哋係亞氏保加? 巴士有乜好影📸? 點解要衝出馬路影🤳🏻? Dennis又點解會入坑? 以上問題,睇今集就有答案!!!

亞氏保加症   巴士   巴士迷   ...