Follow us on social

【奶仔學佛掂唔掂】由玩世不恭到被高僧馴服只需兩日? 奶仔(方紹聰)學佛冀拋開煩惱 「教我做一個好人」

出名口花花嘅奶仔方紹聰),喺娛樂圈追名逐利11年,突然要跟高僧上山學佛?見住奶仔喺師傅面前玩beatbox,入寺之前仲要上IG打卡,呢兩日一夜又要受戒又要赤腳化緣,真係唔樂觀……今集衝擊300秒 ,睇下煩囂都市人,到底可唔可以放下、自在。