Follow us on social

「心理學家」193調教音樂才子Travis Au 親自剖白爆紅原因:「我要人哋留意到,就要搞笑同嘩眾取寵。」

歡迎嚟到 #193心理診症室!

193自信爆棚人所共知,喺英國讀心理學嘅佢,如果真係成為心理學家……又會點樣幫「病人」解決問題?今集我哋有「以為自己係音樂家症候群」患者Travis搵193睇症,三爺將自己嘅成名方法一嘢轟落Travis度,唔知結果會係點呢?